Skip to main content

Padome

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (“Padome”) ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas darbojas, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, un kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme. Padomes pamatfunkcijas ir darboties kā neatkarīgai audio un audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatora iestādei, kā arī veikt valsts kapitāla daļu turētājas un dalībnieku sapulces funkcijas sabiedriskajos medijos.

Padomei rūp Jūsu privātums

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Padome izmanto Jūsu personisko informāciju.

Padomes mērķis ir ļaut Jums justies droši, sniedzot Padomei savus personas datus saturošo informāciju. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu.

Padome veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Padomes iekšējiem tiesību aktiem.

Padomei ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību, apstrādājot Jūsu personas datus.

Padome ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visā, ko Padome dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus personas datus Padome var iegūt par Jums, kā Padome tos izmantos, kādas ir Jūsu tiesības un to, kā Jūs varat sazināties ar Padomi.

Padomei var būt nepieciešamība aktualizēt Privātuma politiku. Padomes vietnē tiks publicētas visas izmaiņas.

Kādus personas datus Padome apstrādā un kam tie tiek nodoti?

Lai nodrošinātu Padomes funkciju izpildi un informētu sabiedrību par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt šādus Jūsu personas datus, piemēram:

NOLŪKSPERSONAS DATU KATEGORIJASTIESISKAIS PAMATS
Iesniegumi/ Sūdzības: skatītāju un klausītāju iesniegumu, sūdzību un citas informācijas par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību uzklausīšana, analīze un apkopošanaVārds, uzvārds, kontaktinformācija, cita personīgā informācija, kas ietverta iesniegumā vai sūdzībāAr normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (60. panta pirmās daļas 5.punktu), Iesniegumu  likumu (4., 5. pantu u.c.), Informācijas atklātības likumu (2., 10. pants u.c.)
Informācijas pieprasījumi: Padomes rīcībā esošas informācijas vai informācijas, kuru Padomei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt sniegšana sabiedrības pārstāvjiem (privātpersonām)Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, cita personīgā informācija, kas ietverta informācijas pieprasījumāNormatīvā regulējuma prasības saskaņā ar Informācijas atklātības likumu (2., 10. pants u.c.)
Apraides atļaujas izsniegšana: privātpersona neatkarīgi no tās reģistrācijas valsts vai dzīvesvietas iesniedz Padomei iesniegumu, kuram citā starpā pievienojama informācija par tās patieso labuma guvēju, iesniegumam pievienojama virkne dokumentu, tai skaitā informācija par īpašniekiem, kā arī citas ziņas atbilstoši likuma prasībām.Vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati, valsts piederība, pastāvīgās dzīvesvietas valstsElektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 18.pants
Retranslācijas atļaujas izsniegšana: privātpersona neatkarīgi no tās reģistrācijas valsts vai dzīvesvietas iesniedz Padomei iesniegumu, kuram pievienojama arī informācija par tās patieso labuma guvēju, kā arī citas ziņas un dokumenti atbilstoši likuma prasībām.Vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati, valsts piederība, pastāvīgās dzīvesvietas valstsElektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pants
Apraides tiesību vai retranslācijas tiesību piešķiršana konkursa kārtībā (ja ir nepieciešams frekvenču resurss): Padome izsludina konkursu uz apraides tiesību piešķiršanu noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā nacionālajiem, reģionālajiem vai vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Konkursā ir tiesīgas piedalīties arī fiziskās personas. Tādā gadījumā tiek apstrādāta šajā politikā minētā informācijaVārds, uzvārds, personas kodsNormatīvā regulējuma prasības saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 16. pantu
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesības sniegt pakalpojumus pēc pieprasījuma: lai sniegtu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu pēc pieprasījuma, pirms tā uzsākšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz paziņojumu Padomei, kas to apstrādā. Paziņojumu var iesniegt arī fiziska persona, norādot šajā politikā minēto informācijuVārds, uzvārds, personas kodsNormatīvā regulējuma prasība saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 22. pantu
Sabiedriskā pasūtījuma nodošana citiem (komerciālajiem/ nekomerciālajiem) elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem: Padome konkursa kārtībā atsevišķu raidījumu vai programmu veidošanu var nodod citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai.Informācija, kas var būt nepieciešama saskaņā ar izsludinātā konkursa nolikumu, piemēram, piedāvājumā iesaistītā personāla dzīves gājuma apraksts jeb CV, ieskaitot pieredzes un prasmju aprakstu, kontaktinformāciju, personas kodu, sertifikāti, atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem u.tml.Normatīvā regulējuma prasības saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71. pantu. 
Iepirkumi: pretendentu izvērtēšana preču un pakalpojumu iegādes laikā publiskā iepirkuma procesāInformācija, kas var būt nepieciešama saskaņā ar izsludinātā iepirkuma nolikumu, piemēram, pretendenta pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla un/vai piesaistīto ekspertu dzīves gājuma apraksts jeb CV, ieskaitot pieredzes un prasmju aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikumā ietvertajām kvalifikācijas prasībām; kvalifikāciju (izglītību) apliecinošu dokumentu kopijas (sertifikāti, diplomi, atsauksmes u.c.); pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem u.tml.Normatīvā regulējuma prasības, piemēram, Publisko iepirkumu likums
Personāla atlase: personāla atlase Padomes vajadzībām atbilstoši esošajām vakancēmKandidāta iesūtītais CV, motivācijas vēstule u.tml.Kandidātu dalība ir brīvprātīga, balstoties uz viņu piekrišanu
Atklātie konkursi uz valdes locekļu amatiem: Padome organizē valdes locekļu atlasi konkursos uz amatiem sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas ir valsts kapitālsabiedrības. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pamatkapitālu veido valsts ieguldītā manta. Padome ir valsts kapitāla daļu turētāja attiecīgajā kapitālsabiedrībā un veic tās dalībnieku sapulces funkcijas.Kandidātu vērtēšanu veic konkursa komisija, kuras sastāvu veido visi Padomes locekļi. Detalizētāka informācija ir pieejama katra konkursa nolikumāInformācija par kandidātu atbilstoši atklātā konkursa nolikumam, piemēram, parakstīts dzīvesgājums jeb CV, kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kā arī kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem; motivācijas vēstule, parakstīts apliecinājums brīvā formā ar pretendenta piekrišanu, ka, iekļūstot konkursa trešajā kārtā, informācija par kandidātu tiks publiskota u.tml.Konkursi tiek organizēti, ievērojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (ciktāl tas nav pretrunā ar EPLL) un konkursa nolikuma prasības. Kandidātu dalība ir brīvprātīga, balstoties uz viņu piekrišanu
Videonovērošana: Padome veic videonovērošanu un apstrādā datu subjektu personas datus, kad tie atrodas Padomei piederošo ēku teritorijā, gan apmeklētāju personiskās, gan dienesta darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Padome ir uzstādījusi brīdinājuma zīmesVideoierakstsPadomes darbinieku/ ierēdņu un apmeklētāju vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība, kā arī Padomes likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību
Sīkdatnes: sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izvietotas un saglabātas Jūsu kā Padomes mājas lapas apmeklētāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot Padomes mājas lapu. Sīkdatnes tiek izmantotas dažādiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti vai lai apkopotu statistiku par to, kuras mājas lapas sadaļas šķita apmeklētajiem visinteresantākās. Vairāk informācijas par sīkdatnēm Jūs varat uzzināt paziņojumā par sīkdatņu lietošanu.SīkdatnesMājas lapas funkcionalitātei noteiktinepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga apmeklētāja piekrišana. Savukārt, lai izmantotu Google Analytics, mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana. Ja Jūs vairs nevēlaties pieļaut sīkdatņu lietojumu, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
Informācija medijiem: sabiedrības informēšanas nolūkā tiek sagatavotas preses relīzes par pasākumiem un aktivitātēmPadomes sagatavotā informācija medijiem var ietvert pasākumu dalībnieku un/vai apmeklētāju fotogrāfijas. Informācija medijiem var ietvert iestāžu, nodibinājumu, uzņēmumu u.tml. pārstāvju vārdus un uzvārdus, tomēr šajā gadījumā šīs personas visbiežāk darbojas kā iepriekš minēto iestāžu vai juridisko personu pārstāvji, nevis savā kapacitātēLeģitīmā interese – sabiedrības informēšana
Padomes rīkotie pasākumi Pieaicināto ekspertu, pasākuma apmeklētāju, laureātu vārdi, uzvārdi, amati, fotogrāfijas un videomateriāliLeģitīmā interese – sabiebrības informēšana/izglītošana

Jūsu personas dati ir drošībā un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām. Ja sūdzības izskatīšana ir citu institūciju kompetencē, Padome var nodot sūdzību citām valsts un pašvaldības institūcijām pēc piekritības.

No kādiem avotiem Padome iegūst personas datus?

– Jūs kā datu subjekts

Padome iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums kā datu subjektiem, piemēram,:

  • saņemot un izskatot iedzīvotāju iesūtītos iesniegumus/ sūdzības/ informācijas pieprasījumus;
  • publisko iepirkumu gaitā, lai izvērtētu pretendentu atbilstību noteikumu prasībām;
  • kandidātu iesūtītā informācija, lai pieteiktos uz izsludinātajām vakancēm u.tml.

– Tiek radīti procesa rezultātā

Personas dati tiek radīti apmeklējot Padomes telpas (videonovērošana) vai mājas lapu (sīkdatnes).

– Citas valsts institūcijas un informācijas sistēmas

Izņēmuma gadījumos Padome var iegūt personas datus no citām valsts institūcijām un valsts informācijas sistēmām un citiem pieejamajiem reģistriem.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti līdz:

  • ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, sūdzību izskatīšanai);
  • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;
  • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne vairāk kā 30 dienas. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz vakantajām amatu vietām (tostarp personas dati) tiek uzglabāti Padomes lietvedībā četrus mēnešus pēc konkursa beigām, ievērojot personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Padomes likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā.

Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Kad datu glabāšanas periods ir beidzies, Padome drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Ja apmeklējat Padomi, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam konkrētā pasākuma organizatoru un fotogrāfu iepriekš par to informēt.

Kā Padome aizsargā Jūsu personas datus?

Padome nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Padome pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

Tomēr Padome rekomendē Jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Padome nav atbildīga par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu iesniedziet Padomei rakstveida iesniegumu: klātienē Padomes telpās Doma laukumā 8A, Rīgā (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz dati@neplpadome.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas Padome Jūs identificēs – pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties –, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

– Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Padomes, vai tā apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

– Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Padomei to labot.

– Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Padome apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Padome pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Padome ir veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

– Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Padomei dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami pārvaldes funkciju īstenošanai, Padome tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

– Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Padomei ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma, jo Padomes funkciju izpildes gaitā datu apstrādi nevar ierobežot vai pārtraukt.

– Datu pārnesamība

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Padomei, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

– Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar Padomi jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

Ar ko Jūs varat sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Padomi.

kontaktinformācija saziņai:

Adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939, Latvija

E-pasts: dati@neplpadome.lv

Informatīvais tālrunis: (+371) 6722 1848

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts:dati@neplpadome.lv